VEDRUNA
Catalunya - Girona - 8 de març 2020. El diari d’avui: "Un homenatge a les dones oblidades de la història
08/03/2020
REDACCIÓ - GIRONA

Avui, Dia de les Dones, fem un diari espe­cial. A cada plana del diari hi tro­ba­reu la bio­gra­fia d’una dona que ha fet apor­ta­ci­ons sig­ni­fi­ca­ti­ves a la nos­tra història i que, malau­ra­da­ment, han pas­sat sovint massa des­a­per­ce­bu­des. Els tex­tos que publi­quem, ela­bo­rats per la peri­o­dista Agnès Roger, són extrets del lli­bre Elles!, que l’Ins­ti­tut Català de les Dones va edi­tar l’octu­bre del 2017 arran d’una col·labo­ració que havia fet amb la revista Sàpiens.
 
Al llarg de la set­mana, el diari ha dedi­cat dife­rents infor­ma­ci­ons al Dia de les Dones, que es com­me­mora avui. Avui, però, totes les sec­ci­ons del diari can­vien el seu dis­seny i inclo­uen a les seves pla­nes un per­so­natge des­ta­cat.


És una manera de rei­vin­di­car, com ja va fer l’Ins­ti­tut Català de les Dones, la visi­bi­li­tat de les dones no només en l’actu­a­li­tat sinó al llarg de la història. Perquè és evi­dent, lle­gint els tex­tos que reproduïm, que durant anys s’ha igno­rat i menys­tin­gut mol­tes ges­tes feme­ni­nes. Un sim­ple repàs a les seves bio­gra­fies ja deixa clar que en l’ima­gi­nari col·lec­tiu el paper dels homes ha pas­sat sem­pre injus­ta­ment per sobre del de les dones. I en tots els àmbits. Perquè en les bio­gra­fies que es repro­du­ei­xen al llarg del diari d’avui hi ha des de doc­to­res i espor­tis­tes a escrip­to­res, reli­gi­o­ses i acti­vis­tes. Lle­gint les seves bio­gra­fies, i adme­tent el gran des­co­nei­xe­ment que hi ha sobre elles, queda clar que la història l’han escrit sem­pre aquells que manen, i que aquests durant molts anys han estat homes, i exclo­ents.
 
Els textos que reproduïm al diari d’avui s’han extret del llibre Elles!, que va editar l’Institut Català de les Dones l’any 2017. Es tracta d’una selecció de les seixanta-cinc que apareixen en la publicació. El llibre, però, a hores d’ara no és a les llibreries, perquè se’n van editar només uns quants exemplars pensant sobretot que la divulgació fos a partir del lloc web del mateix institut. És per això, amb la idea que el coneixement dels personatges fos assequible per a tothom, que els continguts es poden descarregar complets, i en format PDF, des de dones.gencat.cat.
 
L’adreça exacta és la següent: http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/cdoc_publicacions_Elles.pdf
Compartir
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra Política de Cookies